Browsing: Evolutionary Astrology

Chiêm tinh học tiến hóa hay Evolutionary Astrology là định danh để mô tả một trường phái chiêm tinh xem bản đồ sao của mỗi người sẽ giống như một bản đồ tiến hóa của linh hồn.